در حال بارگزاری ...

سامانه گزارشات - بهترین ها

       بهترین های ماه
  <   آبان - ۱۴۰۲   >  
رتبه / عنوان برترین ورزشکار ماه برترین مربی ماه برترین داور ماه برترین استان ماه برترین شهرستان ماه
۱ محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) کرمان سیرجان
۲ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۳ محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) کرمان سیرجان
۴ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۵ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۶ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۷ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۸ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۹ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد
۱۰ مهدی بادنوا (کرمان - سیرجان) مرتضی مهدوی (کرمان - کرمان) محمد اسماعیلی (کرمان - رفسنجان) تهران مشهد